Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ανακοινώνεται στους συναδέλφους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών και στους Αγρότες της χώρας ότι η διαµονή των
παιδιών τους στην κατασκήνωση του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίµων, που βρίσκεται στο Σούνιο Αττικής, θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ
∆ΩΡΕΑΝ, εκτός των εξόδων των εισιτηρίων µετακίνησης, από τον τόπο
διαµονής τους µέχρι την Αθήνα που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.
Οι Υπηρεσίες στις οποίες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις θα πρέπει να
µεριµνούν ώστε να προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να γίνεται
ο σχετικός έλεγχος.
Η Κεντρική Επιτροπή Κατασκηνώσεων στην συνεδρίαση της 26/2/2016
αποφάσισε να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις µε τους πιο κάτω όρους και
προϋποθέσεις.

Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν παιδιά αγροτών (γεωργών,
κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) από όλη τη χώρα, καθώς και των
υπαλλήλων του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Κεντρικές & Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες), των
Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. του ΥΠ.Α.Α.Τ, των ∆.Α.Ο.Κ. των Αιρετών Περιφερειών,
βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι γονείς και µόνο εφόσον αυτά:
1) Είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων, που βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό
γέννησης ή άλλο δηµόσιο έγγραφο (π.χ Βιβλιάριο Ασθένειας, Αστυνοµική Ταυτότητα, κλπ) , δηλ. παιδιά που γεννήθηκαν από το 1-1-2001 µέχρι και 31-12- 2009.
Αιτήσεις χωρίς σχετικό πιστοποιητικό απόδειξης ηλικίας θα απορρίπτονται.

2) ∆εν πάσχουν από κάποια µεταδοτική ή ψυχική νόσο ή κάποιο άλλο αίτιο
το οποίο θα τα εµποδίζει να συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις της
κατασκήνωσης, όπως π.χ. κολύµπι, τρέξιµο, αθλοπαιδιές κ.λπ.
Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική γνωµάτευση ιατρού.
 
Επιπλέον, για τα παιδιά των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λπ.)
απαιτείται και µία βεβαίωση από την Κοινότητα ή τον Συνεταιρισµό ή τον
αγροτικό ή δασικό κλπ. σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι πράγµατι αυτοί είναι
αγρότες (κτηνοτρόφοι, δασεργάτες κ.λπ).
Υπόδειγµα της αίτησης που πρέπει να συµπληρωθεί, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό έντυπο που θα την συνοδεύει, υπάρχουν στο τέλος της παρούσας.
Β. ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Τα παιδιά που θα λάβουν µέρος στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν µαζί
τους οπωσδήποτε το ατοµικό βιβλιάριο υγείας. Τούτο θα παραδίδεται στον
αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί, θα φυλάσσεται από αυτόν, µε ευθύνη
του, και θα επιστρέφεται στο παιδί κατά την αναχώρησή του στο τέλος της
κατασκηνωτικής περιόδου.
Γ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ - ΗΛΙΚΙΕΣ
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τρεις.
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:
1) Από 21 Ιουνίου µέχρι 8 Ιουλίου
2) Από 10 Ιουλίου µέχρι 26 Ιουλίου
3) Από 28 Ιουλίου µέχρι 13 Αυγούστου
Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω κατασκηνωτικών περιόδων θα
υπάρξει έγκαιρη ενηµέρωση των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών.
Επισηµαίνεται, ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα όρια της ηλικίας.
Οι αιτήσεις των ανωτέρω, που κατοικούν εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής, θα
κατατίθενται µόνο στις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες και θα αποστέλλονται
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και µόνο κατ΄ εξαίρεση µε FAX.
Η µεταφορά των κατασκηνωτών και στελεχών γίνεται µε µέριµνα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε πούλµαν που µισθώνονται
από αυτό, µόνο από το Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου (Αχαρνών 2- Αθήνα)
µέχρι την κατασκήνωση στο Σούνιο και επιστροφή τους στο Υπουργείο.
Η εκκίνηση των πούλµαν θα γίνεται ώρα 7.00 π.µ., την καθορισµένη ηµεροµηνία
έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση η ενηµέρωση για τα
ωράρια των δροµολογίων θα γίνεται από τους αρµόδιους για τις πληροφορίες
υπαλλήλους.
∆. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους µαζί µε τα
άλλα δικαιολογητικά ως εξής:
1) Οι αγρότες και οι υπάλληλοι που είναι δικαιούχοι, στις πλησιέστερες
υπηρεσίες του αγροτικού τοµέα, του τόπου που κατοικούν. Οι υπηρεσίες
που θα δεχθούν τις αιτήσεις θα φροντίσουν για τον έλεγχο και την
αποστολή τους ηλεκτρονικά ή µε Fax µέχρι 10/6/2016 (για α΄ περ.),
1/7/2016 (για β΄περ.) και 19/7/2016 (για γ΄ περ.).
Αιτήσεις που θα φθάσουν αργότερα θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες και δεν θα
γίνουν δεκτές.
2) Οι υπάλληλοι και οι αγρότες που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και
επιθυµούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, θα υποβάλλουν τις
αιτήσεις επίσης ηλεκτρονικά ή µε Fax επίσης 10 ηµέρες τουλάχιστον πριν από
την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την δυναµικότητα της κατασκήνωσης
θα γίνεται επιλογή µε κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και ενός µέλους της ΚΕΚ.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο θα πρέπει να είναι σκαναρισµένες. 
Συνηµµένα σας αποστέλλουµε υπόδειγµα αιτήσεων συµµετοχής κατασκηνωτών
καθώς και λοιπά έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν και σταλούν µαζί µε την
αίτηση.
Παρακαλούνται οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και οι
αγρότες της περιοχής τους.
Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι η παρούσα ανακοίνωση και τα υποδείγµατα των
αιτήσεων θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας
www.minagric.gr
και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) της Κ.Ε.Κ. µε τις οποίες µπορείτε να
επικοινωνείτε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις (σκαναρισµένες µε τις
απαραίτητες υπογραφές). Τονίζεται ότι για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των
αιτήσεων  προτιµάται  η  υποβολή των  αιτήσεων  ηλεκτρονικά.  Οι
Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις είναι :
sboikou@minagric.gr, msallia@minagric.gr
Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται και στα Fax
2105244816 και
2105248748.
Πληροφορίες θα δίνονται από : 1) κα Σώτη Μπόϊκου
2102125035, 2) κα
Μαρία Σάλλια
2102125161.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ.Ε.Κ.
∆ρ. ∆ηµήτρης Τσαγκαλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου