Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Κατάθεση της Τροπολογία για εξομοίωση ( όχι πλήρης )

Αύριο αναμένεται να κατατεθεί η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την Εξομοίωση.

Η ΟΠΟΤΤΕ απέστειλε προτάσεις για βελτίωση της Διάταξης.

Ωστόσο ο χρόνος επεξεργασίας ήταν περιορισμένος και η απορία που υπάρχει : Θα ψηφιστεί;

Ακολουθεί η Διάταξη όπως μας την απέστειλε το υπουργείο:

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, καταργούνται.

3. Οι γονείς που αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των πολυτέκνων, εξαιρουμένης της ισόβιας σύνταξης, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

1 σχόλιο: