Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 / 2019 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Η ΟΠΟΤΤΕ μέσα από αλλεπάλληλες συναντήσεις στα υπουργεία ,αγωνιζόμενη καθημερινά για την Τρίτεκνη οικογένεια κατάφερε την αλλαγή του  Νόμου  "κόφτη" στους διαγωνισμούς του  ΑΣΕΠ.

Ετσι στις 7/2/2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος  4590   ΦΕΚ 17 Α /7-2-2019 

 για την " Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις "  όπου  στο άρθρο 64  αναφέρεται η αλλαγή  ορίων  ηλικίας  των παιδιών  και αυτό επιτεύχθηκε μετά από  τρεις διαβουλεύσεις   που είχε το Δ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕ  με  την Υπουργό  κα Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου στις 20/11/2018 , 21/12/2018 και τελικά στις 14/1/2019 ( συνημμένες  φωτογραφίες )  πετύχαμε την αλλαγή του  Νόμου  "κόφτη" στις διαγωνισμούς του  ΑΣΕΠ. 

Είναι άλλη  μια επιτυχία της  ΟΠΟΤΤΕ .   


20.11.2018
http://www.minadmin.gov.gr/?p=32932
Συνάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, 
με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου συναντήθηκε 
το πρωί με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας.Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν  ζητήματα 
που αφορούν τις τρίτεκνες οικογένειες, τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους.
.........................................................................................................................................................................
21.12.2018

http://www.minadmin.gov.gr/?cat=34&paged=10

Συνάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου,
 με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας


Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου συναντήθηκε το πρωί 
με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας.Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


........................................................................................................................................................................

14.01.2019


Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Έμπρακτη υποστήριξη της τρίτεκνης οικογένειας στο πλαίσιο του
 κοινωνικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης .

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου συναντήθηκε 
σήμερα με αντιπροσωπεία της «Ομοσπονδίας Πολύτεκνων Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος» (ΟΠΟΤΤΕ)
 και τους ενημέρωσε ότι, ανταποκρινόμενη στο αίτημα τους, στο Σχέδιο Νόμου «Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, 
ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που 
κατατέθηκε στη Βουλή διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων του ν. 2190/94
 όσον αφορά στον διορισμό και την πρόσληψη μελών τρίτεκνης οικογένειας στη Δημόσια Διοίκηση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού
 και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα
 και τέκνα τρίτεκνης  οικογένειας. Για την υπαγωγή των μελών τρίτεκνης οικογένειας σε αυτές τις
 προστατευτικές διατάξεις σήμερα απαιτείται βάσει των ισχυουσών μέχρι σήμερα διατάξεων να συντρέχουν 
σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: 
α) γονική μέριμνα και επιμέλεια των γονέων επί τρίων τέκνα, τα οποία 
β) να είναι άγαμα και γ) να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (230) έτος της ηλικίας τους ή εφόσον φοιτούν
 σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (250) έτος της ηλικίας τους.

Δεδομένων, ωστόσο, των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και ειδικότερα της αύξησης 
του αριθμού των νέων που εγγράφονται  σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, της συνακόλουθης
 αύξησης της διάρκειας φοίτησης των νέων στις τριτοβάθμιες σχολές, καθώς και του μακρού χρόνου
 που απαιτείται σήμερα για την εξεύρεση εργασίας, τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία περιορίζουν  κατά πολύ το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα μέλη τρίτεκνης οικογένειας 
δύνανται να κάνουν χρήση αυτών των προστατευτικών διατάξεων.

Γι΄ αυτό τον λόγο, ειδικά και μόνο για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων 
που αφορούν στις προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να προσαρμοστούν 
τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη 
στην τρίτεκνη οικογένεια, με τη διάταξη στο σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται 
ότι ως τέκνα τρίτεκνης οικογένειας νοούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων,
 τα παιδιά τρίτεκνης οικογένειας που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος (25o) της ηλικίας τους, 
ή εφόσον φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (300) έτος της ηλικίας τους.
 Τα παιδιά που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία 67% και άνω συνυπολογίζονται ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου δήλωσε 
ότι «υποστηρίζουμε έμπρακτα την τρίτεκνη οικογένεια στο πλαίσιο του κοινωνικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης».

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 / 2019 - ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ Α.Σ.Ε.ΠΨηφίστηκε στις 31/01 το σχέδιο νόμου Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση  και αναβάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

https://www.hellenicparliament.gr/…/bc…/e-asep-pap-aposp.pdf

Οι προωθούμενες διατάξεις επιφέρουν τροποποιήσεις στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες:
– Θα δικαιούνται τρίμηνη άδεια μητρότητας και οι μητέρες που αποκτούν παιδί με υιοθεσία – κατ’ αντιστοιχία με την άδεια λοχείας που χορηγείται στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.
– Η άδεια επεκτείνεται και στον θετό πατέρα, κατ’ επιταγή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων.
– Τρίμηνη άδεια μητρότητας θα χορηγείται και στους γονείς που αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας.
– Οι ανάδοχοι γονείς θα δικαιούνται τις ίδιες με τους φυσικούς γονείς άδειες, που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου. Θα χορηγείται και η τρίμηνη άδεια.
– Αυξάνονται στις 14 (από 10) οι ημέρες άδειας εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλους.
– Καταργείται με ρητή διάταξη το όριο ηλικίας για τη μετεκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων – ήταν αρχικά στα 45 έτη, καταργήθηκε με διάταξη, που άφηνε όμως περιθώρια παρερμηνειών.
-Αυξάνονται οι ημέρες άδειας με αποδοχές που χορηγούνται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς υπαλλήλους για κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους, ως εξής:
- κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, για τους τρίτεκνους υπαλλήλους
- επτά (7) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει και για τους μονογενείς υπαλλήλους
- οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, αντί για έξι (6), που ισχύει και κατά πέντε (5) ημέρες, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους
- δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει

Όπου στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους, ή νοµίµως αναγνωρισθέντων, ή υιοθετηµένων, ή εκτός γάµου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε αναγνωρισµένα ως οµοταγή εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, και δεν έχουν συµπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούµενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.


Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 / 2019 - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ κ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΟ κ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 Καλημέρα Θεσσαλία
Ενημερωτική Εκπομπή με τον Γιάννη Γιαννακόπουλο.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ