Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Η ΟΠΟΤΤΕ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣΗ ΟΠΟΤΤΕ απέστειλε έγγραφο προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, προκειμένου οιτρίτεκνοι να συμπεριληφθούν στις ειδικές διατάξεις για χορήγηση υποτροφιών.
Ακολουθεί το κείμενο των εγγράφων:


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ)                                                          


                                                                                                                   
  Αθήνα:                                                            
 Αρ. Πρωτ:

1. Προς τη Σύγκλητο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Κοιν.: Πρύτανη Α.Π.Θ. κ. Περικλή Μήτκα
            Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής2. Προς Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι,
Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι,

Με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αρ. 2920/22.12.15) το Πανεπιστήμιο Σας ενέκρινε στα πλαίσια του Ν.4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2) και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του.
Στα κριτήρια επιλογής που τίθενται για τη χορήγηση των υποτροφιών, περιλαμβάνονται και «Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι» (γ), όπως ορφανοί, μονογονεϊκή οικογένεια, σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., καθώς και πολύτεκνοι, ενώ εξαιρούνται ρητά οι τρίτεκνοι (είτε πρόκειται για τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, είτε για γονείς με τρία τέκνα). Τούτο, παρόλο που στο κριτήριο του εισοδήματος (β) προβλέπεται η περίπτωση των τριτέκνων, για όσους/-ες προέρχονται από οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων με μέγιστο όριο το ποσό των 50.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος.

Η ελληνική έννομη τάξη έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της σειρά διατάξεων που παρέχουν στις τρίτεκνες οικογένειες ένα πλέγμα αυξημένης κοινωνικής προστασίας, προεξάρχοντος του Νόμου 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75 7.4.2006), στο Κεφάλαιο Α’ «Ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά» και του Νόμου 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 220/28.9.1998), όπου εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων ποσόστωση σε προσλήψεις και ειδική μοριοδότηση για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, οι τρίτεκνες οικογένειες και τα μέλη αυτών έχουν αντίστοιχα δικαιώματα με τις πολύτεκνες οικογένειες, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την κινητικότητα (δυνατότητες μεταγραφής κ.λπ.). Περαιτέρω, πολλά Α.Ε.Ι. προωθούν ήδη προγράμματα υποτροφιών, όπου συμπεριλαμβάνονται ρητά ως δικαιούχοι (και) Τρίτεκνοι ή τέκνα Τριτέκνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη (μερική) υποτροφία ποσού €2.000 που θεσμοθέτησε από το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) για το ΠΜΣ "Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες & Συναλλαγές" (βλ. συνημμένο Δελτίο Τύπου και περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα esist.uom.gr)

Η διευρυνόμενη προστασία για τις τρίτεκνες οικογένειες έχει έρεισμα στα άρθρα 21 και 16 του Συντάγματος και αποτελεί παγιωμένη πολιτική του Ελληνικού Κράτους από δεκαετίας, ενώ καθίσταται επιβεβλημένη και από τις δημογραφικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Από την άλλη, η ρητή εξαίρεση των τριτέκνων από τους Κοινωνικούς και οικογενειακούς λόγους χορήγησης υποτροφιών του Ιδρύματός Σας, εκτός από αντιβαίνουσα στις ανωτέρω αρχές και υπερκείμενες νομοθετικές διατάξεις, θεωρούμε ότι συνιστά δυσμενή διακριτική μεταχείριση μιας ευαίσθητης κοινωνικά ομάδας, που προστατεύεται από το ελληνικό Δίκαιο.

Ενόψει των ανωτέρω και για λόγους ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης & προστασίας, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στους Κοινωνικούς και οικογενειακούς λόγους χορήγησης υποτροφιών του Πανεπιστημίου Σας και την περίπτωση των τριτέκνων οικογενειών (είτε για τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, είτε για γονείς με τρία τέκνα).

Περιμένουμε τις ενέργειές σας

Με εκτίμηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου